Prezentare


Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente:

 • 1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic )
 • 1822 - Institut Clerical Ortodox Roman
 • 1920 - Academia Teologică
 • 1933 - Conservatorul
 • 1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară
 • 1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara )

Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990/1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Prin nota Guvernului Romaniei din 4.01.1991 si Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4894/22.03.1991 a fost aprobată noua denumire a instituţiei: Universitatea “ Aurel Vlaicu “ din Arad.

În toamna anului 1991 a fost aprobată înfiinţarea Facultăţii de Teologie în cadrul aceleiaşi universităţi în baza Protocolului nr. 9870/30.05.1991, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ştiinţei, Secretariatul de Stat pentru culte şi Patriarhia Romană.

Începând cu anul universitar 1993/1994, având la bază adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1346/17.09.1993, în cadrul Facultăţii de Inginerie a luat fiinţă şi profilul economic cu cele două module:

 • Finanţe şi Bănci cu specializarea Finanţe şi asigurări
 • Gestiune, contabilitate si control financiar cu specializarea Control financiar şi expertiză contabilă.

Drept urmare a acestei extinderi s-a schimbat denumirea facultăţii în “Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice“, titulatură sub care a funcţionat până în luna octombrie 1999.

Conform Hotărarii Guvernului nr. 866/28.10.1999, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 524/28.10.1999 s-a reorganizat Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice şi au fost înfiinţate două facultăti:

 • Facultatea de Inginerie
 • Facultatea de Ştiinţe Economice

În Hotărârea Guvernului nr. 535/01.07.1999 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad are următoarele specializări acreditate:

 • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • Utilajul şi tehnologia sudării
 • Material Rulant de Cale Ferată
 • Filatură şi tesătorie
 • Finisare chimică textilă
 • Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare
 • Teologie ortodoxă pastorală

     În octombrie 2002 s-a depus la Ministerul Educţiei şi Cercetării şi la Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare documentaţia necesară pentru înfiinţarea unei noi specializări de INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ. Documentaţia depusă a fost analizată de membrii Comisiei – Consiliul Naţionl de Evaluare Academică şi Acreditare. În urma vizitei, s-a primit autorizaţia de funcţionare provizorie.

     Această specializare flexibilă este concepută să vină în întâmpinarea solicitărilor absolveţilor de liceu pe de-o parte şi a solicitărilor din partea societăţilor comerciale pe de altă parte.

     Din vara anului 2008 domeniile şi programele de studii de licenţă din Facultatea de Inginerie sunt:

     • domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii:
      • Tehnologia construcţiei de maşini;
      • Ingineria sudării;
      • Tehnologia si designul produselor textile;
      • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
     • domeniul INGINERIE MECANICA cu programul de studii:
      • Vehicule pentru transport feroviar;
     • domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu programul de studii:
      • Autovehicule rutiere;
     • domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii:
      • Automatică si informatică aplicată;
     • domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu programul de studii:
      • Inginerie economică industrială.

     De asemenea în cadrul Facultăţii de Inginerie funcţionează şi următoarele domenii şi programe de studii de master:

     • domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii:
      • Productica sistemelor industriale;
      • Controlul şi expertiza produselor textile
     • domeniul INGINERIE MECANICA cu programul de studii:
      • Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare;
     • domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii:
      • Automatizări şi sisteme inteligente.

     În anul universitar 2023-2024 domeniile şi programele de studii de licenţă din Facultatea de Inginerie sunt:

     • domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu programele de studii:
      • Tehnologia construcţiei de maşini;
      • Ingineria sudării;
      • Tehnologia si designul produselor textile;
      • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
     • domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu programul de studii:
      • Autovehicule rutiere;
     • domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii:
      • Automatică si informatică aplicată;
     • domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu programul de studii:
      • Inginerie economică industrială.

     De asemenea în anul universitar 2023-2024 în cadrul Facultăţii de Inginerie funcţionează şi următoarele domenii şi programe de studii de master:

     • domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu programele de studii:
      • Productica sistemelor industriale;
     • domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu programele de studii:
      • Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe;
      • Ingineria și managementul calității
     • domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii:
      • Automatizări şi sisteme inteligente.

     Rapoarte anuale de activitate ale Facultăţii de Inginerie