Presentation

Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente :

1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic )

1822 - Institut Clerical Ortodox Roman

1920 - Academia Teologică

1933 - Conservatorul

1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară

1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara )

Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990 / 1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Prin nota Guvernului Romaniei din 4.01.1991 si Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4894/22.03.1991 a fost aprobată noua denumire a instituţiei: Universitatea “ Aurel Vlaicu “ din Arad.

În toamna anului 1991 a fost aprobată înfiinţarea Facultăţii de Teologie în cadrul aceleiaşi universităţi în baza Protocolului nr. 9870/30.05.1991, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ştiinţei, Secretariatul de Stat pentru culte şi Patriarhia Romană.

Începand cu anul universitar 1993/1994, avand la bază adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1346 / 17.09.1993, în cadrul Facultăţii de Inginerie a luat fiinţă şi profilul economic cu cele două module :

Finanţe şi Bănci cu specializarea Finanţe şi asigurări

Gestiune, contabilitate si control financiar cu specializarea Control financiar şi expertiză contabilă.

Drept urmare a acestei extinderi s-a schimbat denumirea facultăţii în “Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice“, titulară sub care a funcţionat până în luna octombrie 1999.

Conform Hotărarii Guvernului nr. 866 / 28.10.1999, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 524/28.10.1999 s-a reorganizat Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice şi au fost înfiinţate două facultăti:

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Ştiinţe Economice

În Hotărârea Guvernului nr. 535/01.07.1999 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad are următoarele specializări acreditate:

· Tehnologia construcţiilor de maşini

· Utilajul şi tehnologia sudării

· Material Rulant de Cale Ferată

Filatură şi tesătorie

Finisare chimică textilă

Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare

Teologie ortodoxă pastorală

În octombrie 2002 s-a depus la Ministerul Educţiei şi Cercetării şi la Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare documentaţia necesară pentru înfiinţarea unei noi specializări de INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ. Documentaţia depusă a fost analizată de membrii Comisiei – Consiliul Naţionl de Evaluare Academică şi Acreditare. În urma vizitei, s-a primit autorizaţia de funcţionare provizorie.

Această specializare flexibilă este concepută să vină în întâmpinarea solicitărilor absolveţilor de liceu pe de-o parte şi a solicitărilor din partea societăţilor comerciale pe de altă parte.

Din vara anului 2008 domeniile şi programele de studii de licenţă din Facultatea de Inginerie sunt:

domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii :Tehnologia construcţiei de maşini; Ingineria sudării ; Tehnologia si designul produselor textile; Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

domeniul INGINERIE MECANICA cu programul de studii : Vehicule pentru transport feroviar;

domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu programul de studii : Autovehicule rutiere;

domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii : Automatică si informatică aplicată ;

domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT cu programul de studii : Inginerie economică industrială.

De asemenea în cadrul Facultăţii de Inginerie funcţionează şi următoarele domenii şi programe de studii de master:

domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii :Productica sistemelor industriale; Controlul şi expertiza produselor textile

domeniul INGINERIE MECANICA cu programul de studii: Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare;

domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii : Automatizări şi sisteme inteligente.

În anul universitar 2014-2015 domeniile şi programele de studii de licenţă din Facultatea de Inginerie sunt:

domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii :Tehnologia construcţiei de maşini; Ingineria sudării ; Tehnologia si designul produselor textile; Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu programul de studii : Autovehicule rutiere;

domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii : Automatică si informatică aplicată ;

domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT cu programul de studii : Inginerie economică industrială.

De asemenea în cadrul Facultăţii de Inginerie funcţionează şi următoarele domenii şi programe de studii de master:

domeniul INGINERIE INDUSTRIALA cu programele de studii :Productica sistemelor industriale;

domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu programul de studii : Automatizări şi sisteme inteligente.